Ελληνικές Εφημερίδες

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ
Οι εφημερίδες που αποδελτιώθηκαν πλήρως είναι οι εξής:

Σάλπιγξ Ελληνική (1821)

Ελληνικά Χρονικά (1824-1826)

Φίλος του Νόμου (1824-1827)

Εφημερίς Αθηνών (1824-1826)

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (1825-1832)

Εθνική Εφημερίς (1832-1833)

Απόλλων (1831)

Ελληνικός Καθρέφτης (1832-1833)

Αθηνά (1832-1833)

L' Abeille Grecque (1827-1829)

Le Moniteur Grec (1833)